חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

 

חברת אלעד שלו שיווק דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט, אותו מנהלת ומפעילה בכתובת https://klinai.co.il (להלן: "האתר").

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודותיהם באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע ומטפלת בו.

מסירת המידע לחברה, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי.

המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. ייתכן שהחברה תעביר מידע אודות המשתמשים או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

באמצעות השימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, המשתמש מסכים לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע והכל כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות. 

      1.   יצירת קשר בעניין מידע

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימוש במידע ניתן להפנות לשירות לקוחות האתר.

     2.   המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים

2.1.  באמצעות רישום ושימוש באתר;

2.2. באמצעות מידע שימסור המשתמש לחברה או שיתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר;

2.3 מידע שיגיע לרשותה של החברה לרבות מידע שנאסף מרשת האינטרנט.

     3.   איסוף מידע אודות המשתמשים

3.1.  איסוף מידע מזהה:

3.1.1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ללא מסירת מידע מזהה אודותיו. 

3.1.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שהמשתמש יבקש לקבל עדכונים ו/או מידע ו/או דברי פרסומת ו/או פניות בדיוור ישיר על ידי החברה ו/או חברות מסחריות ו/או אנשי מקצוע בתחום הקלינאות תקשורת או בכל תחום אחר בו  (להלן: "עדכונים"), הרי שהמידע אשר המשתמש יתבקש למסור לחברה והחברה תאסוף אודותיו הוא שם מלא ופרטי התקשרות.

3.1.3. ככל שהמשתמש יבקש, בהתאם לשיקול דעתו למסור לחברה מידע מזהה נוסף, החברה תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו. 

3.2. איסוף מידע שאינו מזהה:

3.2.1. במהלך השימוש באתר, החברה תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו. החברה תאסוף את המידע באמצעות שימוש בקבצי cookies ("עוגיות" או " קבצי עוגיות").

3.2.2. קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של המשתמשים. קבצי העוגיות מאפשרים לאסוף מידע שאינו מזהה דרך מחשבי המשתמשים או דרך דפדפן האינטרנט.

3.2.3. החברה תאסוף באתר באמצעות קבצי העוגיות מידע לגבי הדפים בהם ביקר המשתמש באתר.

3.3.4 . משתמשים אשר אינם מעוניינים שעוגיות יאספו במחשבם האישי, יכולים למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המחשב. יחד עם זאת, ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. 

3.3. האתר עשוי להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים אשר החברה אינה מפקחת עליהם ואינה בודקת אותם, את מהימנותם, את חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. אתרים כאמור עשויים לעשות שימוש גם הם בקבצי העוגיות. החברה איננה אחראית על איסוף מידע לא מזהה על ידי האתרים כאמור.

3.4. כמו כן, החברה עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics , המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם מספר הכניסות לאתר ביום, מספר הדפים שנצפו, הזמן הממוצע של גלישה באתר, כתובת IP ועוד. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים לרבות של Google Analytics כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

     4.   מטרות איסוף המידע ("המטרות")

החברה אוספת את המידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

4.1. לשם הענקת שירותי דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

4.2. לשם הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או חברות ועוסקים שונים איתם החברה נמצאת בקשרים עסקיים;

4.3. לשם זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים;

4.4. לשם ביצוע פעולות באמצעות האתר;

4.5. לשם פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;

4.6. לשם תפעול של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;

4.7. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

4.8. לשם יצירת קשר;

4.9. לשם ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;  

4.10. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;

4.11. לשם התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;

4.12. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים איתם החברה נמצאת בקשרים עסקיים, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה או של אותם גופים, הטבות ועוד;

4.13. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

4.14. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.15. לשם עמידה בהוראות כל דין;

4.16. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.

     5.   העברה של המידע

5.1. המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

5.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3. החברה רשאית להעביר את המידע ואת המידע שאינו מזהה, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

          5.3.1. במסגרת התקשרויות עסקיות של החברה עם אותם צדדים שלישיים, במסגרתם איסוף המידע על ידי החברה ישמש את אותם צדדים שלישיים לצרכים עסקיים ובפרט זה לצרכי דיוור ישיר.

         5.3.2. נותני שירותים לחברה, לדוגמה שירותי תמיכה ואחסון, שרותי עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות החברה.  

        5.3.3. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד.

           5.3.4. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין.

         5.3.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

         5.3.6. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכנים, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

          5.3.7. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.

5.4. בנוסף, החברה רשאית להעביר מידע אנונימי ואינו מזוהה בקשר עם משתמשים באתר לרבות מידע מצרפי, מידע סטטיסטי ועוד.

5.5. ייתכן שהחברה תעביר את המידע לצדדים שלישיים במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. כך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי.

     6.   אבטחת מידע והגבלת אחריות

6.1. החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

6.2. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לחברה.

     7.   תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

     8.   זכות עיון ותיקון המידע

ככל שהמשתמש מעוניין וזכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע כאמור בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, באפשרות המשתמש לעשות כן באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 1 למדיניות הגנת פרטיות זו.

     9.   מידע על אנשים אחרים

אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר:
(א) שהמשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן (ב) לאחר שקיבלו הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

     10.   שונות

10.1.  התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

10.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות הגנת פרטיות זו, וכן כל הקשור אליהם, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 10.3. החברה בוחנת את מדיניות הגנת הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות הדין. אנא בחנו את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה

10.4. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיה על פי מדיניות הגנת פרטיות זו לאחרים. החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לצדדים שלישיים. יחד עם זאת, זכויות המשתמש לא תפגענה במקרה כאמור

מעוניינים בשיחת ייעוץ מקלינאי/ת תקשורת מומלץ באיזור שלכם? השאירו פרטים ונדאג שיחזרו אליכם:

דילוג לתוכן